Varalakshmi Vratham 2024 Puja Vidhi, Mantra, Vrat Katha, Samagri List

Varalakshmi Vratham 2024 Puja Vidhi, Mantra, Vrat Katha, Samagri List

Varalakshmi Vratham is a popular festival of Hinduism followed by married women. वरलक्ष्मी व्रतम festival also known as “Varalakshmi Puja” is dedicated to the goddess Lakshmi (Goddess of Wealth). This Indian festival is a representation of Goddess Laxmi that gives wealth to their devotees. The puja is very important for Hindu Married women and is specially celebrated by South Indian women. If you want to celebrate Vralakshmi Vratham 2024 then you should know about Puja Vidhi, Vrat Katha, Mantra, Samagri List, and other details. Without knowing this topic, Varalakshmi Vratham is not acceptable.

Varalakshmi Vratham 2024 Puja Vidhi

We have a little bit of information about Varalakshmi Vratham (ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ). This Puja or festival is observed in the Hindu month of Shravana on the Friday before the day of the full moon- Purnima. Unmarried women can not perform this puja. It is primarily performed by married women (Sumangali). On this day, women worship Varalakshmi which is equivalent to worshipping Ashtalakshmi. The benefits of this puja are delivered to women and their husband’s health and longevity.

Devotion is a prime thing that needs to be shown during puja and Vrat Katha. Married women show utmost devotion to goddess Lakshmi by performing rituals. Women offer fruits, sweets flowers, and gold jewellery to Goddess Lakshmi. Varalakshmi Vratam is a festival that is widely popular in Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and some parts of Maharashtra.

वरलक्ष्मी व्रतम Puja Samagari List in Hindi

 1. Goddess Varalakshmi statue (श्री वरलक्ष्मी जी की प्रतिमा)
 2. Flowers garland (पुष्प माला)
 3. Kumkum (कुम्कुम)
 4. Turmeric (हल्दी)
 5. Sandal powder (चन्दन चूर्ण)
 6. Vibhuti (विभूति)
 7. Mirror (दर्पण)
 8. Comb (कंघा)
 9. Mango leaves (आम के पत्ते)
 10. Flowers (पुष्प)
 11. Betel leaves (पान के पत्ते)
 12. Panchamrita (पञ्चामृत)
 13. Curd (दही)
 14. Banana (केले)
 15. Milk (दूध)
 16. Water(जल)
 17. Agarbatti (अगरबत्ती)
 18. Moli (मोली)
 19. Sambrani (धूप)
 20. Camphor (कर्पूर)
 21. Small Puja bell (घन्टी)
 22. Prasad (प्रसाद)
 23. Small oil lamp (दीपक)
 24. Unbroken rice (अक्षत)

Varalakshmi Vrat Katha Date 2024

This festival will be celebrated in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka on 16 August 2024. You have to prepare if you wish to observe this Vrat. To know more about the Varalakshmi Puja Mantra process, keep on scrolling down below.

Varalakshmi Vratham 2024 Puja Mantra

You have to read these Mantras while performing Puja. The puja starts with the warm welcome of Lakshmi into the house. Rangoli is designed in the room. You have to collect all the Samagri to perform Puja. Now we will check how we can perform the Puja Vidhi Mantra-

1. Dhyana (ध्यान)

Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham।
Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham॥

2. Avahana (आवाहन)
Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu।
Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada॥

3. Asana (आसन)
Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham।
Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye॥

4. Padya (पाद्य)
Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane।
Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane॥

5. Arghya (अर्घ्य)
Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih।
Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini॥

6. Achamana (आचमन)
Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini।
Achamyatam devapujye Varadeasuramardini॥

7. Panchamrita Snana (पञ्चामृत स्नान)
Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye।
Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye॥

8. Snana (स्नान)
Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam।
Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari॥

9. Vastra (वस्त्र)

Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham।
Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham॥

10. Kanthasutra (कण्ठसूत्र)
Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam।
Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe॥

11. Abharana (आभरण)
Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam।
Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham॥

12. Gandha Samarpan (गन्ध समर्पण)
Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam।
Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me॥

13. Saubhagya Dravya (सौभाग्य द्रव्य)
Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam।
Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari॥

14. Pushpa Samarpan (पुष्प समर्पण)
Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha।
Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade॥

15. Anga-Pujan (अङ्ग-पूजन)

Anga Pujan Mantra in Hindi
Om Varalakshmyai Namah Padau Pujayami।
Om Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami।
Om Padmalayayai Namah Janghe Pujayami।
Om Shriyai Namah Januni Pujayami।
Om Indirayai Namah Uru Pujayami।
Om Haripriyai Namah Nabhim Pujayami।
Om Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami।
Om Vidhatryai Namah Kantham Pujayami।
Om Dhatryai Namah Nasam Pujayami।
Om Saraswatyai Namah Mukham Pujayami।
Om Padmanidhaye Namah Netre Pujayami।
Om Mangalyayai Namah Karnau Pujayami।
Om Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami।
Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami।
Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami॥

16. Dhoop (धूप)

Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam।
Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye॥

17. Deep (दीप)
Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham॥

18. Naivedya (नैवेद्य)
Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham।
Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam॥

19. Tambula (ताम्बूल)
Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam।
Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam॥

20. Dakshina (दक्षिणा)
Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada।
Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me॥

21. Nirajana (नीराजन)
Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te॥

22. Dorakagrahana (दोरकग्रहण)
Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini।
Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe॥

23. Dorakabandhana (दोरकबन्धन)
Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah।
Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe॥

24. Punararghya (पुनरर्घ्य)
Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari।
Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te॥

25. Bilvapatra (बिल्वपत्र)

Bilvapatra Mantra in Hindi
Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada।
Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam॥

26. Pradakshina (प्रदक्षिणा)
Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha।
Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye॥

27. Namaskara (नमस्कार)
Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike।
Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat॥

28. Vrata Samarpan (व्रतसमर्पण)
Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye।
Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye॥

29. Kshamapana (क्षमापन)
Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane।
Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha।
Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari॥

30. Prarthana (प्रार्थना)
Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini।
Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat॥

31. Vayanamantra (वायनमन्त्र)
Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam।
Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti॥
Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha।
Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah॥

32. Puja Samarpan (पूजा समर्पण)
Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan।
Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine।
Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi॥

वरलक्ष्मी व्रतम मंत्र संस्कृत में

ऊँ श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एह्येहि सर्व सौभाग्यं देहि मे स्वाहा।।

ऊँ ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा:। ।

या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी। या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥ या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी। सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा।

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:

वरलक्ष्मी व्रतम 2024 Puja Vidhi

 • Now we will learn how to follow Puja Vidhi.
 • You have to wake up early and take a bath.
 • Now a clean place of Puja with Gangajal.
 • Now take a pledge of Vrat in front of Varalakshmi.
 • Tie a red cloth on a wooden stool.
 • Place a statue of Goddess Lakshmi.
 • Spread whole rice near the idol and place a pot of water over the rice.
 • Light the ghee lamp at the idol place.
 • Kalash needs to be wrapped in sandalwood paste.
 • Chant Mantras of Goddess Lakshmi. I have given Mantras of Lakshmi.
 • Now time to offer, offer coconut, turmeric, flowers, kumkum, garlic, etc to Mother.
 • Offer 16 adornments to Lakshmi and sweets.
 • Recite Varalakshmi Vrat Katha.
 • In the end, perform aarti in front of Mata with family and distribute Prasad.

Varalaxmi Vratham Vrat Katha

वरमहालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक और लोकप्रिय कहानी श्यामबाला की है। राजा बथरासीराव और रानी सुरचंद्रिका की श्यामबाला नाम की एक बेटी थी। उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हुआ था। एक बार जब श्यामबाला अपने माता-पिता के महल में थी, तो उसने अपनी माँ, रानी सुरचंद्रिका को एक बूढ़ी औरत को भगाते हुए देखा। बुढ़िया ने रानी से वरलक्ष्मी पूजा करने के लिए कहा था लेकिन रानी को एक भिखारी द्वारा पूजा के संबंध में सलाह देना पसंद नहीं आया और इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया।

दयालु श्यामबाला ने बुढ़िया को आमंत्रित किया और वरलक्ष्मी व्रत की महिमा सुनी। जब वह अपने देश लौटी तो उसने बुढ़िया के कहे अनुसार व्रत किया। जल्द ही उसका राज्य समृद्ध होने लगा और राजकुमार को उसके अच्छे शासन के लिए सराहना मिलने लगी। लेकिन श्यामबाला के माता-पिता को अनेक कष्ट सहने पड़े और चारों ओर कष्ट का माहौल हो गया। राजा और रानी ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और लोगों ने उनके शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया।

अपने माता-पिता के राज्य में कष्टों के बारे में सुनकर, श्यामबाला ने सोने के बर्तन भेजे, लेकिन जैसे ही रानी सुरचंद्रिका की नज़र उन पर पड़ी, वे राख में बदल गए। यह घटना सुनकर श्यामबाला को एहसास हुआ कि यह सब उसकी माँ द्वारा उस बुढ़िया को महल से निकालने का परिणाम है। उसे एहसास हुआ कि वह बुढ़िया छिपी हुई देवी लक्ष्मी थी।

श्यामबाला ने अपनी मां से देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगने और वरलक्ष्मी व्रत करने को कहा। उसने ऐसा किया और पिछला गौरव हासिल करने में सफल रही।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *